Зорилго, хүрэх үр дүн

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга Монгол Улсад 2006-2014 он

Эрхэм зорилго: Эрдсийн баялгаас (ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий) олж буй орлогыг олон нийтэд ил тод болгосноор түүнийг нийтийн сайн сайхны төлөө зөв захиран зарцуулахад нь оролцогч талуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл болох

ОҮИТБС-ын хүрээнд юуг ил тод болгож байна вэ?

  • Тусгай зөвшөөрөл
  • Гэрээ
  • Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалт
  • Улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж
  • Орлогын хуваарилалт, зарцуулалт
  • Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, хандив, дэмжлэг /CSR/
  • Байгаль хамгаалахад зарцуулсан зардал, урьдчилгаа барьцаа төлбөр
  • Төрийн өмчит компаниудын ил тод байдал

Цаашид...

ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн