Тайлангийн маягт бөглөх видео заавар

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны сайдын 2020 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн Дугаар А/37 дугаар тушаалаар батлагдсан маягтын бөглөх заавар.

1 Хаягийн хэсэг

 

2.1 Ашиглалт болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

2.2 Нөөцийн мэдээлэл

2.3 Төслийн түвшний мэдээлэл

2.4 Санхүүгийн тайлангийн чанар

2.5 Ажиллагчдын мэдээлэл

2.6 Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний олборлолт, үйлдвэрлэл, борлуулалтын мэдээ

2.7 Нөхөн сэргээсэн талбайн мэдээлэл

2.8 Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг

2.9 Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг

2.10 Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААНБ-ын тээврийн төлбөр

2.11 Ашигласан усны мэдээлэл

2.12 Ашигласан эрчим хүч, түлш шатахуун, хүнсний бүтээгдэхүүн, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүний мэдээлэл

яг

2.13 Хог хаягдлын мэдээлэл

2.14 Баяжуулах үйлдвэрлэл эрхлэгч ААНБ-уудын ашигласан химийн бодисын мэдээлэл, киллограмаар

2.15 Оператор, туслан гүйцэтгэгч ААНБ-ын мэдээлэл

2.16 Нөлөөллийн бүсийн мэдээлэл

2.17 Эцийн өмчлөгч ААНБ-ын бүртгэл

2.18 Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААНБ-уудын ногдол ашгийн мэдээлэл

2.19 Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААНБ-уудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн талаарх мэдээлэл

2.20 Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хийсэн гэрээний мэдээлэл

2.21 Дэд бүтцэд оруулсан хөрөнгө оруулалт болон бартерын гэрээ

2.22 Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААНБ-ын зээл болон зээлийн мэдээлэл

3.23 Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг

3.24 Татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс