Баталгаажуулалтын тайлан

Баталгаажуулалт нь ОҮИТБС-ын нэгэн чухал элемент бөгөөд санаачилгын статус болон олон улсын стандарттай салшгүй хамааралтай юм. Баталгаажуулалтын зорилго нь ОҮИТБС-ын хэрэгжилтэд гарсан ахиц дэвшилд бие даасан үнэлгээ хийлгэн тухайн үйл явцыг үр дүнтэйгээр сайжруулахад ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг тогтоодог.

# Нэр Огноо
1 Монголын ОҮИТБС-ын баталгаажуулалтын тайлан 2018 он 2018 оны 1-р сар
2 Монголын ОҮИТБС-ын баталгаажуулалтын тайлан 2016 он 2015 оны 10-р сар
3 Монголын ОҮИТБС-ын туршилтын баталгаажуулалтын тайлан -2015 он 2015 оны 11-р сар
4 Монголын ОҮИТБС-ын баталгаажуулалтын тайлан 2010 он 2010 оны 2-р сар