Бүтээгдэхүүн, борлуулалт

1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОЛБОРЛОЛТ БОРЛУУЛАЛТ

2014 онд 206 олборлох тусгай зөвшөөрөлтэй 166 компани 5,423,192 сая төгрөгийн үнэ бүхий ашигт малтмал олборлож, 7,210,813 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.

2014 оны нийт борлуулалтын 96.1%-ийг зэс, нүүрс, алт болон төмрийн хүдэр эзэлж байна.

Ашигт малтмалын газраас авсан мэдээллээс үзэхэд 110 компани олборлолт, борлуулалтын тайлангаа АМГ-т тайлагнасан бөгөөд тэдгээрийг орон нутгийн бүсээр ангилсныг харна уу.

2. ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БОЛОН ЭКСПОРТ

Дараах хүснэгт газрын тосны олборлолтын лиценз эзэмшигчид болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүн гаргалт, экспортын мэдээг харуулж байна.